Onderzoeken vrijwilligerswerk

Campagne Kaart & taart VCA Nieuw West

Een overzicht van onderzoeken, cijfers en essays op het gebied van vrijwilligerswerk, vanaf 2012. Deze lijst pretendeert niet compleet te zijn. Suggesties voor relevante onderzoeken op het gebied van vrijwilligerswerk (in Amsterdam) ontvangen wij graag.

CBS
Wie doen er vrijwilligerswerk? En hoe veel uur? 
Juli 2018

Staat van de Stad IX

De Staat van de Stad Amsterdam geeft een overzicht van de situatie in de stad in termen van leefsituatie en participatie van Amsterdammers op tal van terreinen. De Staat van de Stad wordt eens in de twee jaar gemaakt. In het hoofdstuk Maatschappelijk participatie komt vrijwilligerswerk aan bod.

september 2017

Sociale Samenhang. Wat ons bindt en verdeelt
Onderzoek

Met de publicatie Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden belicht, onder meer tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen, en tussen de verschillende religieuze groepen en onkerkelijken. Het boek biedt vooral een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 2012–2014, maar geeft ook een terugblik over een langere periode.
Eén hoofdstuk is gewijd aan vrijwilligerswerk.

uitgever: CBS

november 2015

De Retentie van vrijwilligers
Onderzoeksrapport

Voorjaar 2015 heeft Erasmus-studente Vivian Hoogerwaard onderzoek gedaan naar het behouden van vrijwilligers onder 23 zorg- en welzijnsinstellingen. Interpersoonlijke relaties en persoonlijke groei blijken nauwelijks van invloed op de vertrekgeneigdheid van vrijwilligers. Goede communicatie, feedback & evaluatie en erkenning blijken echter wel belangrijke voorwaarden om actief te blijven bij een organisatie. Het gros van de vrijwilligers is overigens zeer tevreden over wat ze doen en meer dan driekwart geeft aan nooit te denken over weggaan.

auteur: Vivian Hoogerwaard

uitgever/opdrachtgever: Erasmus Universiteit

voorjaar 2015

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?
Onderzoeksbriefing

De voor- en nadelen en voorwaarden van het toenemend beroep op vrijwilligers in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad, in verpleeghuizen, dagbesteding en beheer van buurthuizen en speeltuinen onderzocht.

auteurs: Onderzoeksgroep afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam met o.a. Evelien Tonkens.

uitgever/opdrachtgever: i.s.m. Platform31 en uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam i.s.m. de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad, zorginstelling Cordaan, woningcorporaties Eigen Haard en Ymere en de MOgroep.
maart 2014

Burgermacht op eigen kracht?
Onderzoek

Onderzoek naar de succesfactoren van de participatiesamenleving en de rol van de gemeenten daarin.

auteurs: Pepijn van Houwelingen, Anita Boele, Paul Dekker
uitgever/opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau
maart 2014

Samen over beperkingen heen
Onderzoek

Het onderzoek levert input voor gemeenten en organisaties die mensen met een beperking de kans willen geven om meer te (kunnen) participeren binnen vrijwilligersorganisaties.

auteur: Britta Lassen
uitgever/opdrachtgever gemeente Zaanstreek Waterland
januari 2014

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?
Onderzoek

Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers. Dit onderzoek richt zich op de vraag in welke mate Amsterdamse bewoners reeds verantwoordelijkheid nemen of bereid zijn deze verantwoordelijkheid te nemen.

Gemeente Amsterdam bureau Onderzoek en Statistiek
2013

Vernieuwing in het sociaal domein
Onderzoek

Verkenning van de wijze waarop de Gemeente Amsterdam in de stadsdelen invulling geeft aan de vernieuwing van het sociaal domein van vernieuwing en de risico’s die daar bij horen, voor de burger en de gemeente.

Rekenkamer stadsdelen Amsterdam 25 september 2013

Swingen met lokale kracht Overheden en de netwerksamenleving
Essay

Her en der in Nederland ontstaan initiatieven waarin burgers, professionals en bestuurders krachten bundelen en nieuwe coalities vormen om maatschappelijke problemen tegemoet te treden. Hun aanpak kenmerkt zich door initiatief, eigenaarschap, regie en financiële verantwoordelijkheid. Voor de overheid vraagt dit soms meebewegen en soms optreden als bewaker van het speelveld.

auteurs: Nico de Boer, Albertine van Diepen en Lucas Meijs
opdrachtgever: Raad Voor Maatschappelijke Ontwikkeling
juli 2013

Informele zorg in Nederland
Literatuurstudie

Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg met o.a. aantallen, kenmerken, drijfveren, positieve en negatieve kanten, afstemming met professionals. Dit onderzoek maakt ook duidelijk dat mensen het lastig vinden om grenzen te stellen.

auteurs: Alice de Boer en Mirjam de Klerk
opdrachtgever Sociaal Cultureel Planbureau
Juni 2013

Voor wat hoort wat? Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst
Onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoe het concept van vrijwillige wederdienst in diverse sectoren werkt en of het de betrokkenen bevalt. Verrassend genoeg zijn de ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst heel vaak positief, ook bij mensen die er in eerste instantie de nodige scepsis over hadden.

auteurs: Marian van der Klein, Jessica van den Toorn, Dick Oudenampsen
opdrachtgever: Verweij-Jonker Instituut
juni 2013

Grenzen verleggen
Notitie

Belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen informele en formele zorg. Wet- en regelgeving belemmert het werk van mantelzorgers en vrijwilligers niet.

auteurs: Cecil Scholten & Karel van Dijk (Vilans)
opdrachtgever Ministerie van VWS
maart 2012

Van de koeien en het gras
Artikel

Nu veel wordt geklaagd over een gebrek aan vrijwilligers (gras), is de vraag: is er een tragedie van het vrijwilligerswerk gaande? Of zijn er teveel koeien (vrijwilligersorganisaties)? Hoe kan de vrijwillige inzet meer duurzaam worden beheerd?

auteur: Lucas Meijs
Uitgever Bureau de Helling – wetenschappelijk bureau Groen Links
26 maart 2012