Onderzoeken vrijwilligerswerk

Bas in het Dr. Sarphatihuis

Een overzicht van onderzoeken, cijfers en essays op het gebied van vrijwilligerswerk. Deze lijst pretendeert niet compleet te zijn. Suggesties voor relevante onderzoeken op het gebied van vrijwilligerswerk (in Amsterdam) ontvangen wij graag.

Trendrapport vrijwilligerswerk 2021

NLvoorelkaar onderzoekt samen met de Prof. dr. Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit jaarlijks de nieuwste trends op het gebied van vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet, zelfredzaamheid en eenzaamheid en uiteraard de rol van een online platform hierin. Ze combineren een big data analyse over meer dan 350.000 platformactiviteiten en een grootschalig vrijwilligersonderzoek (13.926 respondenten) zodat ze de beste trends en inzichten kunnen selecteren. Handig om het komende jaar nóg meer vrijwilligers te werven, mensen te verbinden en te helpen.

februari 2021

Vrijwillige inzet en Corona

Een bizar jaar in negen artikelen.

Als adviseur, trainer, onderzoeker en schrijver over vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement, probeert Willem-Jan de Gast te duiden wat de betekenis en lessen van de coronacrisis
zijn voor het vrijwilligerswerk in Nederland.

Nomade Training & Advies, Willem-Jan de Gast

december 2020

De Nieuwe Vrijwilliger
Masterscriptie Urban Management, Hogeschool van Amsterdam door Maaike Hermes.

Een onderzoek naar het binden van nieuwe doelgroepen als vrijwilliger in Amsterdam Noord.

augustus 2020

Staat van de Stad X
De Staat van de Stad Amsterdam geeft een overzicht van de situatie in de stad in termen van leefsituatie en participatie van Amsterdammers op tal van terreinen. De Staat van de Stad wordt eens in de twee jaar gemaakt.
In het hoofdstuk Maatschappelijk participatie (vanaf blz. 121) komt vrijwilligerswerk aan bod.

september 2019

Effect van één op één informele zorg

Literatuuronderzoek in opdracht van Regenboog Groep
Esmeralda van der Naaten
2018

CBS
Wie doen er vrijwilligerswerk? En hoeveel uur?

Juli 2018

Sociale Samenhang. Wat ons bindt en verdeelt
In deze publicatie wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden belicht, onder meer tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen, en tussen de verschillende religieuze groepen en onkerkelijken. Het boek biedt vooral een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 2012–2014, maar geeft ook een terugblik over een langere periode.
Eén hoofdstuk is gewijd aan vrijwilligerswerk.
November 2015

De Retentie van vrijwilligers
Onderzoeksrapport

Voorjaar 2015 heeft Erasmus-studente Vivian Hoogerwaard onderzoek gedaan naar het behouden van vrijwilligers onder 23 zorg- en welzijnsinstellingen. Interpersoonlijke relaties en persoonlijke groei blijken nauwelijks van invloed op de vertrekgeneigdheid van vrijwilligers. Goede communicatie, feedback & evaluatie en erkenning blijken echter wel belangrijke voorwaarden om actief te blijven bij een organisatie. Het gros van de vrijwilligers is overigens zeer tevreden over wat ze doen en meer dan driekwart geeft aan nooit te denken over weggaan.
2015

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?
Onderzoeksbriefing

De voor- en nadelen en voorwaarden van het toenemend beroep op vrijwilligers in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad, in verpleeghuizen, dagbesteding en beheer van buurthuizen en speeltuinen onderzocht.
auteurs: Onderzoeksgroep afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam met o.a. Evelien Tonkens.
uitgever/opdrachtgever: i.s.m. Platform31 en uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam i.s.m. de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad, zorginstelling Cordaan, woningcorporaties Eigen Haard en Ymere en de MOgroep.
maart 2014

Burgermacht op eigen kracht?
Onderzoek naar de succesfactoren van de participatiesamenleving en de rol van de gemeenten daarin.
maart 2014

Samen over beperkingen heen
Het onderzoek levert input voor gemeenten en organisaties die mensen met een beperking de kans willen geven om meer te (kunnen) participeren binnen vrijwilligersorganisaties.
2014

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?
Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers. Dit onderzoek richt zich op de vraag in welke mate Amsterdamse bewoners reeds verantwoordelijkheid nemen of bereid zijn deze verantwoordelijkheid te nemen.
2013 – Gemeente Amsterdam bureau Onderzoek en Statistiek

Vernieuwing in het sociaal domein
Verkenning van de wijze waarop de Gemeente Amsterdam in de stadsdelen invulling geeft aan de vernieuwing van het sociaal domein van vernieuwing en de risico’s die daar bij horen, voor de burger en de gemeente.
2013

Swingen met lokale kracht Overheden en de netwerksamenleving
Her en der in Nederland ontstaan initiatieven waarin burgers, professionals en bestuurders krachten bundelen en nieuwe coalities vormen om maatschappelijke problemen tegemoet te treden. Hun aanpak kenmerkt zich door initiatief, eigenaarschap, regie en financiële verantwoordelijkheid. Voor de overheid vraagt dit soms meebewegen en soms optreden als bewaker van het speelveld.
2013 – auteurs: Nico de Boer, Albertine van Diepen en Lucas Meijs

Informele zorg in Nederland
Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg met o.a. aantallen, kenmerken, drijfveren, positieve en negatieve kanten, afstemming met professionals. Dit onderzoek maakt ook duidelijk dat mensen het lastig vinden om grenzen te stellen.
2013 – auteurs: Alice de Boer en Mirjam de Klerk

Voor wat hoort wat? Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst
Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoe het concept van vrijwillige wederdienst in diverse sectoren werkt en of het de betrokkenen bevalt. Verrassend genoeg zijn de ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst heel vaak positief, ook bij mensen die er in eerste instantie de nodige scepsis over hadden.
2013 – auteurs: Marian van der Klein, Jessica van den Toorn, Dick Oudenampsen

Grenzen verleggen
Belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen informele en formele zorg. Wet- en regelgeving belemmert het werk van mantelzorgers en vrijwilligers niet.
2012 – auteurs: Cecil Scholten & Karel van Dijk (Vilans)

Van de koeien en het gras
Nu veel wordt geklaagd over een gebrek aan vrijwilligers (gras), is de vraag: is er een tragedie van het vrijwilligerswerk gaande? Of zijn er teveel koeien (vrijwilligersorganisaties)? Hoe kan de vrijwillige inzet meer duurzaam worden beheerd?
2012 – auteur: Lucas Meijs